Algemene voorwaarden

Pedicure en massagesalon Pesula Heemskerk

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure en massagesalon Pesula en een cliënt waarop Pedicure en massagesalon Pesula deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
Pedicure en massagesalon Pesula zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Conform de eisen die gesteld zijn via het Kwaliteit Register Pedicures(KRP) en Het Handboek voor de pedicure en richtlijnen, ProVoet en. NGS.

3. Afspraken
Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, via e-mail, per sms, per Whatsapp of via de website worden gemaakt(contactformulier)
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicure en massagesalon Pesula door te geven. De afmelding kan telefonisch, via Whatsapp of per e-mail geschieden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan zal Pedicure en massagesalon Pesula de gehele behandeling voor de gereserveerde tijd aan patiënt/cliënt doorberekenen.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, dan mag Pedicure en massagesalon Pesula de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandeling berekenen.
Bij verhindering van de afspraak door Pedicure en massagesalon Pesula dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de patiënt/cliënt te worden doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.
Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt. 

4. Tarieven en betaling
Pedicure en massagesalon Pesula vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website van de salon en op een goed zichtbare plaats in de salon of wachtruimte. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% B.T.W. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant, per pinbetaling of mobiele betaalverzoek te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking of betalingsverzoek betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicure en massagesalon Pesula. Pedicure en massagesalon Pesula is gerechtigd om voor niet betaalde facturen na het verstrijken van de betalingstermijn administratie kosten à € 15,00 in rekening te brengen. Indien de herinneringsfactuur niet betaald is binnen 5 werkdagen zal een incassobureau in geschakeld worden.
Betaling in termijnen is niet mogelijk.
Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de instantie welke is aangesloten bij de Keten of desbetreffende podotherapeut. 

5. Personeel in de salon
Indien er een stagiaire meeloopt in de salon van Pedicure en massagesalon Pesula en deze onder begeleiding een deel of de gehele behandeling kan uitvoeren, dan heeft de cliënt de mogelijkheid om dit te weigeren.

6. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicure en massagesalon Pesula. De persoonlijke gegevens worden door Pedicure en massagesalon Pesula opgenomen in een beveiligd klantenbestand dan wel een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.
De wet AVG verklaring vindt u onderaan deze algemene voorwaarden. Bij het maken van een afspraak gaat u ook automatisch akkoord met deze regels. 

7. Geheimhouding
Pedicure en massagesalon Pesula is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling en alle zaken die naar de betreffende persoon kunnen leiden.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure en massagesalon Pesula verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

8. Aansprakelijkheid
Pedicure en massagesalon Pesula is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling en alle zaken die naar de betreffende persoon kunnen leiden.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure en massagesalon Pesula verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

Algemene Voorwaarden Pedicuresalon Heemskerk

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van Pedicure en massagesalon Pesula.
Diefstal wordt door Pedicure en massagesalon Pesula altijd gemeld bij de politie. 

10. Garantie

Pedicure en massagesalon Pesula geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:
• de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
• de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
• de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
• de behandeling te lang uitgesteld is geweest door de cliënt waardoor de oorzaak niet in een keer verholpen kan worden.

11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk of per e-mail worden gemeld aan Pedicure en massagesalon Pesula. Pedicure en massagesalon Pesula dient de cliënt, binnen zeven dagen, na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicure en massagesalon Pesula de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Pedicure en massagesalon Pesula en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.
Cliënt zal klachten niet delen op sociale media. 

class="content align-left mbr-white">

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de salon volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure en massagesalon Pesula het recht de cliënt de toegang tot de salon te ontzeggen, zonder opgaaf van redenen. De (deels) gegeven behandeling dient volledig betaald te worden.

13. Recht

h4>

Op welke overeenkomst tussen Pedicure en massagesalon Pesula en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Toestemming privacy beleid persoonsgegevens


In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. van de Wet bescherming. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:
1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).
Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming.
Bij het maken van een afspraak geeft de cliënt Pedicure en massagesalon Pesula toestemming om de volgende gegevens in het geautomatiseerde patiëntenbestand vast te leggen;
- Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W.-gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige , podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure/stagiaire.
- Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn BSN-nummer en verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing / contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.
- Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten op een papieren en/of digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling / verzorging van mijn voetproble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.
- Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.
- Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto`s van mijn voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of verwijzing naar andere (medische) disciplines.

De cliënt heeft ten allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. Pedicure en massagesalon Pesula zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.

NOTE;
Het niet mogen opslaan van de persoonsgebonden gegevens en behandelverslagen kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de behandelingen!

Contactgegevens

Pedicure en massagesalon Pesula

Dirk van der Leckstraat 2C
1962TS Heemskerk

Tel: 06-23436601
e-mail: info@pesula.nl

Openingstijden

Maandag        9.00-18.00
Dinsdag           9.00-18.00
Woensdag      Gesloten*
Donderdag     9.00-21.00
Vrijdag              9.00-18.00
Zaterdag         Gesloten*
Zondag            Gesloten*

* In overleg soms mogelijk een afspraak te maken

Registratiegegevens 

KVK: 88121100
BTW: NL004545320B03

Pesula Pedicure & Massage